Modlitwy

NOWENNA W INTENCJI BEATYFIKACJI

SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA STANISŁAWA HOZJUSZA

Wszechmogący Boże, upadamy przed Tobą, aby podziękować za wyświadczone dobrodziejstwa oraz prosić o łaskę wyniesienia na ołtarze naszego rodaka, biskupa Stanisława, ku chwale Twojej i uświęceniu naszemu.

 

Ojcze nasz...

 

Ojcze przedwieczny, który obdarzyłeś diecezję warmińską wielkim biskupem
i kardynałem, broniącym słowem i pismem prawowierności i jedności Kościoła świętego, rozpal serca nasze miłością i skłoń do naśladowania Sługi Bożego Stanisława oraz pozwól go czcić na ołtarzach.

 

Zdrowaś Maryjo...

 

Boże w Trójcy jedyny, racz przez wyniesienie na ołtarze wsławić twego Sługę Stanisława, który wielbił Cię wiarą, żywą nadzieją odradzającego się Kościoła i miłością względem potrzebujących.

 

Chwała Ojcu...

NOVENDIALES PRECES AD OBTINENDAM BEATIFICATIONEM
SERVI DEI STANISLAI HOSII EPISCOPI WARMIENSIS
ET SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE CARDINALIS

Omnipotens Deus, coramte prostrati et pro collatis donis gratias agentes, imploramus Maiestatem tuam, ut nostrum concivem, episcopum Stanislaum, ad honores altarium elevare digneris, ad laudem tuam nostramque sanctificationem.

 

Pater noster…

 

Pater aeterne, qui dioecesi Warmiensi eximium episcopum et cardinalem, verbo et doctrina propugnatorem verae fidei et unitatis Ecclesiae largitus es, ure igne caritatis corda nostra et praesta, ut Servum Dei Stanislaum imitemur eumque ad honores altarium elevatum cultu prosequi valeamus.

 

Ave Maria…

 

Deus unus in Trinitate, exaltare digneris episcopum tuum Stanislaum, qui te viva fide, spe renascentis Ecclesiae et caritate erga egenos, veneratus est.

 

Gloria Patri…

MODLITWA

Wszechmogący Boże, Ty z niepojętą dobrocią

czuwasz nad swoim umiłowanym Kościołem.

Szczególnie w trudnym dla nas czasie

wzmacniasz naszą wiarę, nadzieję i miłość

dając Kościołowi dobrych pasterzy.

 

Dziękuję Tobie za Sługę Bożego

Kardynała Stanisława Hozjusza,

który pozostawił nam godny naśladowania

wzór wiary i służby Ojczyźnie oraz Kościołowi.

 

Za jego wstawiennictwem

proszę Cię Miłosierny Boże

ucz mnie rozmawiać argumentami,

które niosą dobro

i udziel mi potrzebnych łask…,

o które pokornie Ciebie proszę.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

PRAYER

Almighty God, You watch over Your beloved Church

with abundant goodness.

Especially in a difficult time for us

You strengthen our faith, hope and love,

giving the Church good shepherds.

 

Thank You for Your Servant

Cardinal Stanislaus Hosius,

who left us with a fine example of faith and service

towards the Homeland and the Church.

 

Through his intercession

I ask You, Merciful God,

teach me to talk with the use of arguments

which carry good

and grant me the graces that I need…,

for which I humbly ask You.

Through Christ our Lord.

Amen.

PREGHIERA

Dio onnipotente,

Tu guardi sempre con bontà

la Tua amatissima Chiesa.

In tempi difficili rafforzi

la fede, la speranza, la carità,

donando alla Tua Chiesa dei buoni Pastori.

 

Ti ringrazio per il Servo di Dio

Cardinale Stanislao Osio,

colui che ci ha lasciato l’esempio

di come servire degnamente

la Chiesa e la Patria.

 

Per sua intercessione Ti prego,

o Dio misericordioso,

insegnami a parlare con argomenti

che portino bontà

e Ti chiedo umilmente di donarmi la grazia…,

per Cristo nostro Signore.

Amen.

© 2019