top of page

Modlitwy

NOWENNA W INTENCJI BEATYFIKACJI

SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA STANISŁAWA HOZJUSZA

Wszechmogący Boże, upadamy przed Tobą, aby podziękować za wyświadczone dobrodziejstwa oraz prosić o łaskę wyniesienia na ołtarze naszego rodaka, biskupa Stanisława, ku chwale Twojej i uświęceniu naszemu.

 

Ojcze nasz...

 

Ojcze przedwieczny, który obdarzyłeś diecezję warmińską wielkim biskupem
i kardynałem, broniącym słowem i pismem prawowierności i jedności Kościoła świętego, rozpal serca nasze miłością i skłoń do naśladowania Sługi Bożego Stanisława oraz pozwól go czcić na ołtarzach.

 

Zdrowaś Maryjo...

 

Boże w Trójcy jedyny, racz przez wyniesienie na ołtarze wsławić twego Sługę Stanisława, który wielbił Cię wiarą, żywą nadzieją odradzającego się Kościoła i miłością względem potrzebujących.

 

Chwała Ojcu...

modlitwa-7.jpg

NOVENDIALES PRECES AD OBTINENDAM BEATIFICATIONEM
SERVI DEI STANISLAI HOSII EPISCOPI WARMIENSIS
ET SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE CARDINALIS

Omnipotens Deus, coramte prostrati et pro collatis donis gratias agentes, imploramus Maiestatem tuam, ut nostrum concivem, episcopum Stanislaum, ad honores altarium elevare digneris, ad laudem tuam nostramque sanctificationem.

 

Pater noster…

 

Pater aeterne, qui dioecesi Warmiensi eximium episcopum et cardinalem, verbo et doctrina propugnatorem verae fidei et unitatis Ecclesiae largitus es, ure igne caritatis corda nostra et praesta, ut Servum Dei Stanislaum imitemur eumque ad honores altarium elevatum cultu prosequi valeamus.

 

Ave Maria…

 

Deus unus in Trinitate, exaltare digneris episcopum tuum Stanislaum, qui te viva fide, spe renascentis Ecclesiae et caritate erga egenos, veneratus est.

 

Gloria Patri…

MODLITWA

Wszechmogący Boże, Ty z niepojętą dobrocią

czuwasz nad swoim umiłowanym Kościołem.

Szczególnie w trudnym dla nas czasie

wzmacniasz naszą wiarę, nadzieję i miłość

dając Kościołowi dobrych pasterzy.

 

Dziękuję Tobie za Sługę Bożego

Kardynała Stanisława Hozjusza,

który pozostawił nam godny naśladowania

wzór wiary i służby Ojczyźnie oraz Kościołowi.

 

Za jego wstawiennictwem

proszę Cię Miłosierny Boże

ucz mnie rozmawiać argumentami,

które niosą dobro

i udziel mi potrzebnych łask…,

o które pokornie Ciebie proszę.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

PRAYER

Almighty God, You watch over Your beloved Church

with abundant goodness.

Especially in a difficult time for us

You strengthen our faith, hope and love,

giving the Church good shepherds.

 

Thank You for Your Servant

Cardinal Stanislaus Hosius,

who left us with a fine example of faith and service

towards the Homeland and the Church.

 

Through his intercession

I ask You, Merciful God,

teach me to talk with the use of arguments

which carry good

and grant me the graces that I need…,

for which I humbly ask You.

Through Christ our Lord.

Amen.

PREGHIERA

Dio onnipotente,

Tu guardi sempre con bontà

la Tua amatissima Chiesa.

In tempi difficili rafforzi

la fede, la speranza, la carità,

donando alla Tua Chiesa dei buoni Pastori.

 

Ti ringrazio per il Servo di Dio

Cardinale Stanislao Osio,

colui che ci ha lasciato l’esempio

di come servire degnamente

la Chiesa e la Patria.

 

Per sua intercessione Ti prego,

o Dio misericordioso,

insegnami a parlare con argomenti

che portino bontà

e Ti chiedo umilmente di donarmi la grazia…,

per Cristo nostro Signore.

Amen.

GEBET

Allmächtiger Gott,

mit unbegreiflicher Güte

wachst Du über Deine geliebte Kirche.

Besonders in schwierigen Zeiten

befestigst Du unseren Glauben,

unsere Hoffnung und unsere Liebe,

indem Du Deinem Volk gute Hirten schenkst.

 

Ich danke Dir für den Deinen Diener

Stanislaus Kardinal Hosius,

der uns ein nachahmenswertes Vorbild

des Glaubens und des Dienens

für die Kirche und das Vaterland

hinterlassen hat.

 

Auf seine Fürsprache,

bitte ich Dich, barmherziger Gott,

lehre mich jene Argumente vorzubringen,

die das Gute bewirken,

und schenke mir die Gnade...,

die ich demütig von Dir erflehe.

Durch Christus unseren Herrn.

Amen.

PRIÈRE

Dieu Tout-puissant,

Tu regardes toujours avec bonté

ton Église bien-aimée.

Dans les difficultés

Tu fortifies la foi, l’espérance, la charité,

en donnant à ton Église de bons bergers.

 

Je te remercie pour le Serviteur de Dieu

Cardinal Stanislas Hosius,

qui nous a laissé l’exemple

de servir dignement

l’Église et la Patrie.

 

Par son intercession,

je te prie, Dieu Miséricordieux,

apprends-moi à parler de toujours

avec des mots courenables

à la diffusion de la bonté.

En outre je te demande humblement

de me donner la grâce...,

Par le Christ notre Seigneur.

Amen.

bottom of page